26.10.2015

Duchovní zákony

Co je to duchovní technologie?

Je to věda o mysli.
Popisuje pravidla a zákony, na jejichž základě mysl funguje. Tak jako existující fyzikální zákony ovlivňují fungování různých jevů na fyzikální úrovni, existují duchovní zákony a pravidla, které ovlivňují a určují fungování duchovních jevů

Se započetím nového milénia se duchovní technologie stane nejdůležitějším a nejmocnějším nástrojem v rukou lidstva.

Co je to vlastně zákon?

Zákon je neměnící se pravidlo určitého objektivního jevu.
Je to vyjádření vztahu nebo sledu jevů za stejných podmínek neměnných. Jinými slovy, zákon je objektivní sled událostí, které nejsou závislé na osobě nebo osobách do tohoto sledu zahrnutých.

Duchovní zákony jsou:

1. ZÁKON PŘÍČINY A DŮSLEDKU

  „Myšlenka je příčina, události jsou důsledky.“

Barbara Bergerová

Realitu vytváříme svými myšlenkami, nikoli naopak. Toto je ten nejdůležitější duchovní zákon. Proč?
Tak jako vám žádný vědec nevysvětlí jak fungují fyzikální zákony, jen ví že existují a vycházíme z nich.
Nikdo neví proč existují duchovní zákony, ale vím že fungují. O jejich existenci se dozvídáme tím, že se díváme, jak funguje svět kolem nás.

Díky tomuto pozorování přišli moudří tohoto světa na to že: Myšlenka je příčina, události jsou důsledky.

Lidé si obvykle myslí že vnější svět kolem nich existuje nezávisle na na nich a že ho tudíž nemohou ovlivnit. Z této domněnky pro ně vyplývá přesvědčení, že jsou jen oběťmi vnějších událostí a okolností, které nemohou nijak ovlivnit.

Tak tomu ovšem není! Všechny vnější události jsou vždy jen důsledkem nějaké příčiny a tou je myšlenka. Všechno musí odněkud vzejít. Všechno ať už je to stavba, kniha, skladba musí být výsledkem něčeho a to něco je myšlenka.

Myšlenka je počáteční příčinou.
Myšlenka je příčinou všech událostí, které zažíváme.
Myšlenka je příčina, vnější události a prožitky jsou důsledek.

2. ZÁKON SVOBODNÉ VŮLE

  „Jediným myslitelem ve vlastní hlavě jste jen vy sami.“

Barbara Bergerová

Myšlenka je příčinou všech našich zkušeností.
Myšlenka je totiž prvotní a je základem všeho.
Proto je velmi důležité naučit se správně myslet.
Ve své vlastní hlavě jste jediným myslitelem právě vy, nikdo jiný za vás tuto práci dělat nemůže. Je to velmi důležitý objev ke kterému člověk došel.
Znamená totiž klíč ke svobodě a cestu k jistotě.

K jaké svobodě? – Jen vy sami si určíte na co budete myslet, čím se vaše mysl bude zabývat.
Jakou jistotu? – Jen vy sami budete zodpovědní za to co si do svého života, na základě vlastních myšlenek přitáhnete.

Že za to budete zodpovídat jen vy sami.
Že nikdo jiný nemůže vaše myšlenky a tudíž vaše zkušenosti ovlivnit, že jen vy sami to máte ve svých rukou. Jakmile toto pochopíte už nikdy nebudete moci říkat že smýšlíte právě tak, jak smýšlíte, protože si to přejí vaši rodičové, vaši politici, atd.
Dojde vám že nezáleží na tom co říkají vaši rodiče, váš manžel či manželka, vaše vláda, prostě co tvrdí ostatní že musíte říkat nebo dělat – přes to všechno si můžete myslet co vás napadne. Tato skutečnost vám pomůže uvědomit si že máte svobodnou vůli. A protože jediným myslitelem ve vaší hlavě jste právě vy, můžete se proto, právě vy rozhodnout na co zaměříte svou pozornost.

3. ZÁKON SOUSTŘEĎENÍ

  „Na co se soustředíte, roste.“

Barbara Bergerová

Pozornost je ve skutečnosti energie, znamená to, že dodáváme energii právě tomu, na co se soustředíme.
Tento zákon bychom mohli vyjádřit následovně: „Pokud nemyslím na své problémy, pak mi nedělají těžkou hlavu.“ Nebo: „Jsem natolik zaměstnaný tím, že se cítím dobře, že nemám čas cítit se špatně“.
Na první pohled s vám tyto výroky mohou zdát směšné, pokud se však nad nimi zamyslíte, oba obsahují životní pravdy o způsobu fungování mysli. Pokud si uvědomím, že si dobrovolně vytvářím všechny myšlenky, ať už pozitivní, nebo negativní, mohu si vybrat na co se chci soustředit.
Moudří lidé vědí, jak velice důležité je převzít nad svou myslí kontrolu a zaměřit svou pozornost na věci nebo prožitky podle svého vlastního výběru místo aby se pořád plácali v kole nebo byli ovlivněni vnějšími okolnostmi či názory druhých.Rozhodnutí je jen na vás: Ať už se jedná o jakoukoli situaci, vždy si můžete vybrat, jak k ní budete přistupovat a na co se budete soustředit.

4. ZÁKON VÝCHOZÍCH POSTOJŮ

  „Vaše výchozí postoje ovlivňují vaši realitu.“

Barbara Bergerová

Život, který v tuto chvíli žijete, je výsledkem vašich základních myšlenek nebo názorů na Život. Nemá to co dělat s tím co jste ve svém životě zažili, ale s tím jak jste se k tomu postavili a jakým způsobem jste o těchto zkušenostech smýšleli. Výchozími postoji nemám není myšleno přechodné touhy a rozmary nebo vaše měnící se nápady nebo názory ohledně toho či onoho. Je tím myšlen váš nejzákladnější pohled na Život a jeho chápání. Jde o názory tvořící základ všeho na co myslíte, o čem mluvíte a co děláte. Postoje lidí k podstatě reality nebo zkušenosti zvané Život jsou velmi rozdílné důsledkem toho je že má každý z nás rozdílné životní zkušenosti.

5. ZÁKON INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU

  „Jediné co potřebujete, je zabývat se vlastními myšlenkami.“

Barbara Bergerová

  „Každý člověk používá své vlastní jedinečné myšlenkové postupy, proto každý člověk žije ve svém vlastním jedinečném světě, své vlastní realitě, založené na vnímání této reality. Jelikož myšlenka je tvůrčí, pak to znamená, že ať na svět nahlížíme jakýmkoli způsobem, bude se nám také tímto způsobem projevovat.“

Barbara Bergerová

Jde o to, že váš život bude takový, jaké bude váš přístup k němu.
Naši vychovatelé nám tvrdili a učili nás, že kolem nás existuje objektivní hmotný svět,společný pro nás všechny. Tento přístup však popřela již i věda! Kvantová fyzika dokázala, že všechny fyzikální objekty, ať už jsou to živé bytosti nebo takzvaně neživé předměty, jsou vytvořeny ze stejné energie.
Nebo jinak, všechno, lidé, stromy, auta, potrava se dá rozložit na stejné základní jednotky, ATOMY.
Ty se rozdělují na ještě menší elementární částice a ty ještě dále na energetické vlny.
Pokud to přijmeme, pochopíme že celý svět je jedno nekonečné energetické pole.

To co prožíváme jako náš Život, je jediné co z tohoto energetického pole vyčnívá a to jen proto, že na to zaměřujeme svou pozornost.
Vše co prožíváme, je výsledkem našich vlastních výchozích postojům a zaměření pozornosti.
Vše, co v tomto životě zažíváme, je výsledkem naší pozornosti a pochopení nekonečného, energetického pole, ve kterém všichni žijeme.

Pochopíme-li tento zákon, bude to znamenat další krok k pochopení duchovní technologie.
S pochopením také přichází svoboda. Dalo by se to říci i takto: Pokud se vám nelíbí svět, ve kterém žijete, můžete jej změnit změnou svých myšlenek.

6. ZÁKON TVOŘENÍ

  „Jelikož většinu času trávíme přemýšlením, znamená to, že většinu času něco tvoříme.“

Barbara Bergerová

Většinu našeho času trávíme přemýšlením, bohužel většina z nás nemá své myšlenky pod kontrolou. To znamená že nemají pod kontrolou ani svůj život.
Myšlenka je tedy prvotní a tím že myslíme vlastně tvoříme. Když přijmeme a pochopíme že myšlení je tvoření, začneme si myšlenky vědomě vybírat. Ti kteří nemají kontrolu nad svou myslí žijí v realitě, kterou si sami nevybrali a prožívají život který je na hony vzdálený tomu, jaký by si přáli. Protože si své životy vytvářejí vlastním chaotickým myšlením, můžou si za to bohužel sami.

A právě nedostatek této vnitřní kontroly je důvodem, proč si mnozí lidé připadají jako oběti a proč se jim zdá že nemají vlastní život pod kontrolou. Abyste mohli v životě převzít kontrolu nad tím, čeho v životě dosáhnete, musíte nejdříve začít kontrolovat své myšlení. Veškeré myšlenky jsou totiž tvůrčí.

Je potom na vás zda se rozhodnete tvořit realitu o kterou nestojíte, anebo budete tvořit realitu pro vás dokonalou. Protože jsou duchovní zákony nestranné, stejně jako zákony fyzikální, znamená to tedy že i kdyby jste byli velmi hodní a příjemní, ale vaše myšlenky by byly negativní či nějak omezené, bude výsledek, čili váš život také negativní či omezený.
Dáme si příklad: Když polezete na skálu a nedáte si pozor, spadnete prostě dolů, protože tak funguje zákon. A jelikož víme že duchovní zákony fungují stejně, jako ty fyzikální, i ony jsou nestranné a platí neustále.

Takže bude-li vaše myšlení chaotické, stejně tak chaotický bude váš život. Navíc nebude vůbec záležet na tom zda oplýváte úžasnými schopnostmi, nebo výjimečnými osobními kvalitami. Tím se vysvětluje proč tolik slušných lidí věří, že jsou oběťmi vnějších a nepředvidatelných událostí. Kdyby věděli jakým způsobem pracuje jejich mysl, bylo by jim jasné, že oběti z nich nedělají žádné vnější okolnosti, ale jen jejich vlastní myšlenky. Ve chvíli, kdy zjistíte, jak těžké je přestat přemýšlet, protože abychom mohli začít přemýšlet správně, je třeba přestat přemýšlet chaoticky a destruktivně. Pochopíte, co je hlavním úkolem nejen nás samých, ale i lidstva – OVLÁDNOUT PROCES MYŠLENÍ.

Existuje jednoduché cvičení na odpoutání pozornosti od myšlenek. Rozhodněte se že na chvíli nebudete přemýšlet.
Posaďte se v klidu na židli, uvolněte se a zaměřte pozornost na dech. Nejprve každý nádech a výdech.
A teď zkuste na nějakou dobu, alespoň po dobu pěti minut, na nic nemyslet.
Uvidíte že zjistíte, jak těžké je na nic nemyslet. Většina z vás si vzpomene, co mu řekl šéf v práci, co zapomněl koupit nebo jak se zachoval hrdina ve včerejším filmu a tak dále.
Když už nic jiného, alespoň vás toto cvičení přesvědčí o tom, že většinu času trávíte přemýšlením.

7. ZÁKON EMOCE

  „Nutnou podmínkou každé emoce je předchozí myšlenka.“

Barbara Bergerová

Myšlenka předchází každé emoci.
V současném dramatickém období převládají v našem chování prudké emoce, které způsobují disharmonii v osobních životech jednotlivců a války a rozbroje ve světě. Většina lidí je ovládána svými emocemi. Něco pocítí a v souladu s příslušnou emocí hned jednají. Zatím ještě nevědí, že s pomocí vlastní mysli si mohou emoce vybírat a ovládat je. Místo toho se stávají jejich oběťmi.

Duchovní technologie nás učí skutečnému vztahu mezi myšlenkou a emocí. Nemůžete totiž pocítit emoci, aniž by vás předtím napadla myšlenka. Nemůžete být naplnění láskou a vlídností, jestliže vám předtím láska a vlídnost nepřišly na mysl. Stejně tak nemůžete být smutní, jestliže se vám před tím nehonily hlavou smutné a chmurné myšlenky. Totéž samozřejmě platí i v ostatních pocitech. Například ve zlobě i radosti. Protože většinu lidí řídí jejich emoce, je poznání a pochopení tohoto zákona a způsobu jeho fungování podmíněno zásadním rozvojem vědomí a uvědomování si sebe sama.

Můžete si udělat jednoduchý pokus.
Nejprve si přestavte že jíte citron. Absolutně se na to zaměřte. Pouhá myšlenka na to jak si do úst vkládáte citron, způsobí že se vám ústa začnou stahovat a začnete slinit. Prostě to ve vašem těle spustí okamžitou fyzickou reakci. Nebo kupříkladu, než začne muž cítit fyzické vzrušení, muselo předtím dojít k myšlence na ženu nebo na sexuální spojení s ní.
Dalo by se to nazvat : POŘADÍ JEVŮ. První je vždy myšlenka, za ní následuje pocit, emoční odezva a za ní reakce našeho těla.

8. ZÁKON SUBSTITUCE

  „Způsob myšlení lze měnit pouze náhradou starých myšlenkových vzorců novými.“

Barbara Bergerová

Zjistili jsme že lidé téměř bez přestání přemýšlí a také jsme si dokázali, jak těžké je přestat myslet. Vždy přemýšlíme o něčem konkrétním. Jinými slovy, přirozenou činností mysli je o něčem přemýšlet. Rovněž je pro ni přirozené přemýšlet v rámci daných, navyklých myšlenkových vzorců.

Když začnete lépe pozorovat, uvědomíte si, že určité typy událostí ve vás obvykle vyvolávají určité myšlenkové stereotypy. Například: vytáhnete ze schránky složenku a už to ve vás vzbudí pocit nespokojenosti s vaší finanční situací, tedy pokud není zrovna dobrá.
Proto je také obtížné, přestat myslet negativně. Víme že nelze přestat myslet, a také víme že se naše mysl nejčastěji ubírá po obvyklých, známých cestách. Negativní myšlení patří mezi špatné duchovní návyky, které si obvykle osvojíme v dětství.

Co s tím? Jaké je tedy řešení? Když se rozhodnete na něco nemyslet, protože víte že je to ,špatné stane se vám pravý opak. To znamená že místo toho aby jste na danou věc nemysleli, začnete na ni myslet o to usilovněji. Jestliže ale místo toho zaměříte své myšlenky na jinou věc, na něco naprosto odlišného, můžete tak negativní myšlenku nahradit jinou, pozitivní. Pokus: Když vám někdo řekne abyste nemysleli na to že se vám může stát autonehoda,začnete se soustředit právě na to. Ale pokud zaměříte svou pozornost na kopretinu, právě na ni myslet budete. Zákon substituce tedy říká, že racionálním způsobem, jak se vypořádat s negativním okolnostmi, je nahradit jeden myšlenkový postup jiným. To znamená, nastolit ve vlastním vědomí opačné podmínky.

9. ZÁKON DUCHOVNÍCH EKVIVALENTŮ

  „Podobné přitahuje podobné.“

Barbara Bergerová

Tento zákon nám říká, že veškeré naše zkušenosti s denní realitou jsou obrazem vnitřních stavů naší mysli či vědomí.
Někde v našem podvědomí máme zabudovaný duchovní ekvivalent, dalo by se říci obraz všeho dobrého, co si přejeme zažít v reálném životě. Znamená to že pokud nebudete vědomě naladěni na úspěch, nemůžete jej dosáhnout. To platí samozřejmě u všeho: nemůžete zažívat lásku, pokud ji nepocítíte sami u sebe, protože podobné přitahuje podobné. To stejné je i se zdravím atd.

Dalo by se to říci i takto: Vnější realita se přizpůsobuje tomu , jací jsme uvnitř. Pokud se podíváte kolem sebe, zjistíte že laskaví a srdeční lidé vidí kolem sebe hlavně lásku a porozumění a také to zažívají. Naopak permanentně naštvaní lidé se často dostávají do situací, které jim jejich naštvanost jenom potvrdí. A že lidé, kteří mají v podvědomí zakódovaný úspěch, také opravdu úspěšní jsou, což platí o zdraví a spoustě jiných věcí. DUCHVNÍ TECHNIKY : Patří k nim i afirmační (je to opakování si páru pozitivních slov) a vizualizační ( věc nebo situaci po které toužíme si ve své mysli často představujeme) cvičení. Cílem těchto dvou technik je přeprogramovat podvědomí.

10. ZÁKON REALIZACE

  „Myšlenky jsou věci.“

Barbara Bergerová

Tento zákon říká, že vyloučíme li čas, který plyne ve vztahu ke všem dějům a věcem, poznáte že příčina a důsledek jsou TOTOŽNÉ.

Příklad: Představte si že jste majitelem velikého pole a chcete jej z úročit. Musíte přijít na to jakou plodinu tam zasadíte.

Rozhodnete se zasadit tam kukuřici. Výborně znáte a máte svůj záměr. Tady máme zákon soustředění se, vím co chci a soustředím se na to. A teď si odmyslete čas nutný ke zorání, pohnojení a zasetí toho pole. Zjistíte že v hlavě máte záměr (kukuřici) a v ruce máte výsledek (kukuřici). To tedy znamená že jsou li myšlenky věci, musí to platit i naopak, tedy že věci jsou myšlenky. Proto zkoumáním důsledku, dokážeme nalézt podstatu příčiny neboť příčina a důsledek jsou jedno. Dokazují nám to názorně fyzikální zákony. Ze semínek ředkviček nám vždy vyrostou ředkvičky, a nikdy melouny. Celá ředkvička tkví v jednom semínku. Jediný rozdíl mezi semínkem a již vypěstovanou rostlinou je právě ČASOVÝ FAKTOR.

Z tohoto zákona tedy lze vyvodit plný význam duchovní technologie a správného myšlení. Říká nám že pokud budou naše myšlenky harmonické a příjemné, budou i jejich výsledky , tedy jejich realizace, také harmonické a příjemné.

Znalost a pochopení duchovních zákonů a pravidel je prvním krokem jak se stát svobodnými lidmi a pány svého osudu. Dalším krokem je naučit se upotřebit a využít duchovní technologii v denním životě. Dokud nebudete schopni používat tyto zákony pozitivním a konstruktivním způsobem, budou vás stále jen omezovat. Budete stále jen bezmocnými oběťmi. Abyste se naučili zákony používat, nejdříve ho musíte poznat a pochopit.

Jakmile jim budete rozumět, naučíte se usměrňovat tok myšlenek tak, aby byl s těmito zákony v souladu a mohli jste dosáhnout výsledků, jaké si přejete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *