26.10.2015

3 dimenze

3 D REALITA Lidské vědomí se začalo vyvíjet na úrovni 1 D reality vědomí. Poté postoupilo do 2 D reality vědomí. Došlo k tomu již v letopočtech před Kristem. Po Kristu jsme začali vstupovat do realit vyšších. 3Dimenze vědomí a 4D. V současné době se nám dokonce přibližuje a otevírá 5Dimenze vědomí. Ve 2Dimenzi jsme byli přesvědčeni že země je placatá, že slunce a měsíc obíhají kolem naší země, a mnoho jiných dogmat. Po té jsme přestoupili do 3 D reality a to díky tomu že někteří jedinci tam mohli nahlédnout a učinit tak objevy o které se s námi podělili. Na myšlenkové úrovni znamená 3D realita, neustálé opakování vžitých postojů k daným situacím. Na fyzické úrovni je 3D realita vnímána jako prostor se 3 ROZMĚRY. Výška, šířka a hloubka. Ve 3D realitě jsme byli pod vlivem NIŽŠÍCH SLOŽEK V NÁS. Byli jsme odsouzeni vnímat jen omezené množství informací. Byli jsme pod vlivem neustálých dojmů a vjemů, které naše mysl reflexivně zpracovávala. Například na oblast citovou, na oblast EMOCÍ A ŽIVOČIŠNÝCH ATAVISMÚ. ATAVISMUS je rys nebo znak, biologickou nebo kulturní evolucí už překonaný a vymizelý, který se však znovu objeví jako výjimka. Jednali jsme skoro až primitivně. OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB. Pociťovali jsme žárlivost, majetnickost, strach, frustraci, ponížení. V mnoha případech byli i naše sexuální pudy ovlivněny touto primitivní pudovostí. Jednali jsme jako stroje. Chápání reality a světa jsem rozdělili na POVINOST A POŽITKY. Naštěstí v nás ale zůstala DUŠE, která nám připomínala a vedla nás k zažívání VYŽŠÍCH HODNOT, KTERÉ JSOU ZA HRANICEMI NAŠÍ MYSLI, MYSLI LEHCE ovládané až manipulovatelné našimi emocemi a pudy. HODNOT JAKO JE, LÁSKA, SOUCIT, PŘÁTELSTVÍ, POEZIE, ASTROLOGIE A DALŠÍ. POCHOPENÍ ŽE VŠE MÁ VYŽŠÍ SMYSL. Tím se dostáváme do 4 Dimenze.

V omezenosti naší mysli ve 3D realitě se řídíme subjektivním posuzováním vjemů a dojmů, které na nás působí. Subjektivně se reflexní reakce jeví jako neodolatelná nutkání reagovat na dané vjemy určitým charakteristickým způsobem .

Na základě tohoto poznání můžeme abstrahovat činnost mysli, to znamená přejít z neuvědomělého k uvědomělému, tak aby neuvědomělými procesy nervového systému nebyla mysl ovlivněna, a touto neovlivněnou , čistou myslí potom pronikat do hmoty těla, poznat nižší složky citovosti a měnit je na napětí vyšší kvality. TOHOTO UVĚDOMĚNÍ LZE DOSÁHNOUT MEDITACÍ A POZNÁNÍM, Kterého dosáhneme, pokud se vědomě odpoutáme právě od těch přežitých názorů, neboli předsudků, které ovládají současnou společnost. Po určité době praxe nalezneme metodu, která abstrahování činnosti mysli umožňuje. Poznává totiž, že abstrahování činnosti mysli spočívá v dobrém oddělení subjektu od objektu, což ve zjednodušeném smyslu provedení znamená vnímání sebe jako objekt.

Na tomto stupni sebepoznání a sebereflexe již je evidentní, že tato metoda umožňuje jak ovládání difuzní činnosti mysli,je to popisováno jako efekt přihlížejícího, tak ovlivňování nižší složky citovosti(působení pudů a emocí). Podle hloubky ovládnutí difuzních tendencí mysli rozlišujeme různé stupně sebekontroly:
1.Mysl neovládaná, charakterizovaná reflexivním myšlením, které bývá příčinou změny duševních stavů.
2.Mysl kontrolovaná, charakterizovaná reflexivním myšlením, které však neuniká z dosahu uvědomování, Bývá opět příčinou změn duševních stavů.
3.Mysl ovládnutá, charakterizovaná tím, že proces myšlení může být na povel spuštěn a na povel zastaven. Podmínkou je eliminace citových vzruchů.
4.Mysl extatická, charakterizovaná jako v bodu, 3 s tím rozdílem, že jsou eliminovány, vyloučeny světské zájmy a je posílen záměr ke kvalitě přeměněného vědomí.
5. Mysl zastavená. „je nezbytné vystupňovat sebepozorování až k dokonale sebekontrole a schopnosti každý projev ovládat , a pak teprve dojde ke stabilizaci mysli, k nezaujatému vnímání a k dobrému uvědomování si všeho dění.“

„S ovládnutím mysli a jejím uklidněním musí být ovládnuto a proměněno také pociťování (emoce); teprve pak vzniká moudrost a radosti přicházejí samy,“ říká K. Minařík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *