26.10.2015

Indigové děti

INDIGOVÉ DĚTI

Indigovým dětem se přezdívá děti meče, protože přišly před dětmi křišťálovými jako předvoj aby připravili cestu pro děti křišťálové. Mají bojovného ducha, protože mají za úkol zlikvidovat staré systémy. Ať už jsou to systémy vládní, školské, soudní, které postrádají celistvost. Dospělí, kteří mají strach ze změn a lpí ze strachu na starých a překonaných formámch, tyto děti nemusí správně chápat. Většinou pak tyto děti označí nálepkou LMD, lehká mozková dysfunkce. Pokud budeme poslouchat rady lékařů a budeme těmto dětem podávat léky na utlumení, příjdou o svou vnímavost, bojového ducha a své duchovní nadání. Indigové děti jsou inteligentní, intuitivní, kreativní a velmi citlivé. Někdy mají sebedestruktivní sklony a proto je u nich často nesprávně dignostikováno ADD a ADHD protože se nepřispůsobují tradičním pravidlům a z toho důvodu mohou mít doma i ve škole problémy s chováním.

Název ,,indigové“ mají z důvodu temně fialové barvy své duše. Většinou nesnášejí autority a mají problém, není li to pro ně zhola nemožné, přispůsobit se stanoveným regulím a řádu. Velice trpí když je po nich vyžadována disciplína. Portože nemají respekt k autoritám vyžadují rovnocenné jednání. Nesnášejí pokrytectví, podvody, zneužívání moci a lež. Při jejich výchově musíme dbát na to abychom neztratili jejich důvěru a abychom jim byli tou správnou oporou. Neplatí na ně totiž žádné ,,fígle“ jako na ostatní děti v ,,ochočování“ a vychovávání ve ,,slušné“ lidi, tak jako to platilo na předchozí generace. Indigové děti jsou jednoduše své a to za všech okolností, takže se je prosím nesnažte převychovávat.

ADHD je zkratka amerického názvu Attention-Deficit Hyperaktivity Disorder, tj. syndrom poruchy, deficitu pozornosti s hyperaktivitou, nebo specifické poruchy chování (Pokorná). Svými projevy odpovídá starším pojmům LDE, LMD.

Jeho hlavní oblasti jsou:

 • 1.) deficit v oblasti vynaložení, organizace a udržení pozornosti a úsilí
 • 2.) inhibice v oblasti spontánní odpovědi organismu
 • 3.) deficit v oblasti modulace úrovně základního nabuzení kplnění požadavků situace
 • 4.) neobvykle silná inklinace khledání okamžité odměny ADHD je termín pro specifickou vývojovou poruchu jak u dětí, tak u dospělých, která zahrnuje nedostatky voblasti behaviorální inhibice, udržení pozornosti, rezistenci vůči vyrušení a řízení úrovně aktivity vzhledem kpožadavkům situace.

ADHD přináší potíže v těchto psychických funkcích:

 • 1.) poškozená pracovní paměť
 • 2.) opožděný vývoj vnitřní řeči a dodržování pravidel
 • 3.) obtíže v řízení emocí, motivace a základního nabuzení (arousalu)
 • 4.) oslabená schopnost řešit problémy,oslabená vynalézavost a pružnost v naplnění dlouhodobých cílů
 • 5.) větší než běžná variabilita vpracovním výkonu

Kritéria pro naplnění diagnózy ADHD nejméně 6 symptomů přetrvává po dobu 6 měsíců podle hodnocení učitele i rodičů se vyskytuje velmi často.

1.) symptomy nepozornosti:

 • – nedokáže se více soustředit na detaily, dělá chyby z nedbalosti, jeho práce je chaotická
 • – mívá potíže udržet pozornost při hře nebo při úkolech, nedokončí práci
 • – zdá se, že neposlouchá, když k němu přímo mluvíme
 • – nepostupuje podle pokynů, přebíhá od rozdělané činnosti k jiné
 • – mívá potíže s organizací úkolů a činností
 • – zdráhá se vykonat práci vyžadující vynaložit mentální úsilí
 • – ztrácí věci a pomůcky, zachází s nimi bezstarostně nebo je poškodí
 • – často se dá vyrušit vnějším podnětem
 • – bývá zapomnětlivý v běžných denních činnostech
 • – v sociálních situacích odbíhá od jednoho konverzačního tématu k druhému

2.) symptomy hyperaktivity-impulzivity, hyperaktivita:

 • – často si pohrává s rukama nebo nohama, vrtí se na židli
 • – často opouští místo ve třídě nebo v jiných situacích, ve kterých se očekává sezení
 • – často pobíhá, na vše leze, „věší se“ na lidi v situacích, kdy je to nepřiměřené
 • – často mívá potíže tiše si hrát
 • – často bývá v pohybu, jako kdyby byl „poháněn motorem“
 • – často je příliš upovídaný, hlučný, impulzivita
 • – často vyhrkne odpovědi před dokončením otázky
 • – mívá potíže počkat, až na něj přijde řada
 • – přerušuje, obtěžuje ostatní, ruší je při hře
 • – v sociální situaci je spontánní, nevhodným způsobem komentuje dění kolem sebe, neposlouchá pokyny a pravidla, bere ostatním věci.

Některé symptomy byly přítomny před dosažením 7. roku věku. Některé byly přítomny ve dvou i více oblastech života. Musí být prokazatelné, že poškození je klinicky významné v sociální a školní oblasti nebo vzaměstnání. Symptomy se vylučují u mentální retardace, u opozičního chování, u jiných duševních poruch Subtypy ADHD

1.) Kombinovaný typ symptomy nepozornosti i hyperaktivity-impulsivnosti
2.) Nepozorný typ
3.) Hyperaktivní impulsivní typ
4.) Nespecifiovaný typ nesplňuje typická kritéria pro jednotlivé subtypy, ale má příznaky ADHD.
Výskyt 3-7% v populaci, nárůst u starších školních dětí, poměr 3:1 ve prospěch hochů.
Dělení ADHD podle hyperaktivity nejčastěji používanýpodle agresivity podle míry úzkosti a deprese
Podle hyperaktivity: ADD + H

 • – vyšší míra vzdorovitosti a agresivity, a tudíž výraznější sociální dopady poruchy (častější odmítnutí ze strany vrstevníků)
 • – nižší sebeúcta, více depresivní, více problémové v kognitivním a motorickém výkonu
 • – 2-krát častěji mají poruchu opozičního vzdoru (ODD)
 • – 3-krát častěji mají poruchy chování až antisociální projevy
 • – mají více problémů v řeči, v jazyce, s rukopisem
 • – více konfliktů srodiči Neuropsychologicky oslabená funkce čelního (frontálního) laloku, odlišná úroveň růstového hormonu a prolaktinu, zřejmě i dopaminová nedostačivost. ADD H
 • – děti jsou více úzkostné
 • – sklony k dennímu snění
 • – otupělé, apatické, líné, pomalé
 • – problémy s pamětí, zaměřením pozornosti a rychlostí zpracování informací, tedy i svizuomotorikou
 • – pomalejší vkognitivním zpracování
 • – zasněné, uzavřené a nespolečenské Z neuropsychologického hlediska změněná aktivita vposteriorní kortikální oblasti U obou typů 20% výskyt SPU. Podle agresivity. Agrese se vztahuje k chování opozičnímu, vzdorovitému, tvrdohlavému a umíněnému, výbušnému, nepřátelskému, slovně agresivnímu a fyzicky násilnému. Bývá označována jako ODD nebo CD (opoziční až zcela antisociální chování) ADHD je chápána jako vývojový stupeň nebo předchůdce poruch chování. Děti projevují fyzickou útočnost, lhaní, krádeže, jsou častěji odmítány ze strany vrstevníků než děti čistě nepozorné nebo jen agresivní. Tyto děti si také jinak vysvětlují chování ostatních, jsou nepřizpůsobivé, mají vyšší úroveň rodičovské a rodinné psychopatologie. Hledisko internalizujících symptomů Odlišení podle rekce na medikaci dobře reagují na antidepresiva, hůře na stimulancia. Sklony k poruchám nálady a emocí v adolescenci a depresivní či úzkostné symptomy v dětství mohou později vyvolat depresivní poruchu.

Poznatky o příčinách ADHD:
Syndrom ADHD je ovlivněn spíše neurologickými a genetickými faktory než vlivy prostředí. Bývá narušen vývoj seberegulace. Problémy ADHD vznikají vdětství a adolescenci a pokračují až do dospělosti. VUSA – multimediální léčba. Velký vliv má hereditární zátěž.

Zpracováno podle článku Blanky Hrudkové (Zpravodaj IPPP), která čerpala z americké literatury.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *