23.11.2015

Čakry 2.

2. Čakry – popis

obrazek

Čakry jako energetická centra jsou důležité pro správné fungování těla i ducha člověka. Proto se hlavně ve východních tradicích přikládá čakrám velký význam. Právě různé východní nauky a filozofie přiřadily čakrám jména a také kreslené symboly. Přiřazeny jim byly i mnohé jiné věci, tóny, barvy, části těla a podobně.

Čakra první

První čakrou je Muladhara, která je také nazývaná čakrou kořene nebo základní čakrou. Nachází se mezi řití a pohlavními orgány. Je spojena s kostrčí a otevírá se směrem dolů. Aktivní čakra svítí ohnivě červeně. První čakře je přiřazen element Země a smyslová funkce čich. Symbolizuje ji lotos se čtyřmi okvětními lístky.

Základní čakra spojuje člověka s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně pozemskou rovinu. Zároveň proudí první čakrou energie Země do celého systému energií. Přes tuto čakru máme kontakt s “duchem Matky Země”, zažíváme její sílu, lásku a trpělivost.

Do působnosti první čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě. Je-li tato čakra otevřená, pak mezi její “dary” patří pozitivní “ano” k životu na Zemi, k fyzické existenci a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich.

Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita – tělesná funkce a prostředek k plození dětí.

První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundaliní a zde také začínají tři hlavní kanály energie – Sušumna, Ida a Pingala. První – základní čakra je centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje.

První čakra by měla být v rovnováze s čakrou sedmou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Čakra druhá

Druhá čakra se ve východních naukách nazývá Svadhisthana. Můžeme ji však také nazývat čakrou sakrální nebo centrum kříže.

Nachází se nad pohlavními orgány a je spojena s křížovou kostí a otvírá se směrem dopředu.

Barva druhé čakry je oranžová a je jí přiřazen element voda. Smyslová funkce pro druhou čakru je chuť. Symbolem čakry je lotos se šesti okvětními lístky.

Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořící rodicí síly.

Rozhodujícím způsobem ovlivňuje druhá čakra mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

Čakra třetí

Třetí čakrou je Manipura, čakra solar – plexu. Tato čakra se nachází přibližně dva prsty nad pupkem a otevírá se směrem dopředu.

Barva třetí čakry je žlutá až zlatožlutá. Element třetí čakry je oheň a smyslová funkce zrak. Symbolem čakry solar – plexu je lotosový květ s deseti okvětními lístky.

Základním principem třetí čakry je utváření bytí. Je centrem, kterým přijímáme sluneční energii a která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.

Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobení se společenským normám.

Důležitým úkolem třetí čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě. Čakra solar – plexu je v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaném také polem “přání” nebo “žádosti”. Vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány, “stráveny” a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět. Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřená, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je-li tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé také do okolního světa, takže celý náš život se zdá buď jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce.

S přibývající integrací a vnitřní zralostí se postupně proměňuje žluté světlo intelektuálního porozumění ve třetí čakře ve zlaté světlo moudrosti a hloubky.

Čakrou solar – plexu vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Jsme-li konfrontováni s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí – čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nestává se to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla ochranný obal.

Čakra čtvrtá

Anaháta, také nazývaná čakra srdce nebo srdeční centrum. Umístěná je uprostřed prsou ve výši srdce. Otevírá se směrem dopředu.

Barva energie čakry je zelená, také růžová a zlatá. Jako element jí byl přiřazen vzduch a smyslová funkce hmat. Symbolem čtvrté čakry je lotos s dvanácti okvětními lístky. Základním principem srdeční čakry je odevzdanost.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko – emoční centra se třemi horními -duchovními. Úloha srdečního centra je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Tyto projevy jsou zřetelné i v opačném případě – smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky apod.

Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky. Lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné “mít” nebo “ztratit”. Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží. Vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu.

Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné “ano” naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. (Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Vyzkoušejte si to někdy.)

Prostřednictvím čakry srdce disponujeme velkým potenciálem transformace a uzdravování. A to jak pro nás samotné, tak i pro ostatní. Centrum srdce vyzařuje velmi silně. Otevřená čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. (Při vědomém uzdravování spolupůsobí také čakra čela.)

Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také ve zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatří u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá, prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství.

Srdeční čakra je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky. Pomocí ní se také můžeme spojit s univerzální částí naší duše.

Čakra pátá

Pátou je čakra krční, nazývána je také Višuddhi a říká se jí i komunikační centrum. Tato čakra se nachází mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otevírá se směrem dopředu.

Barva páté čakry je světle modrá, také stříbrná a zelenavě modrá. Element této čakry je éter a smyslová funkce sluch. Symbolem krční čakry je lotos se šestnácti okvětními lístky. Základním principem páté čakry je rezonance s Bytím.

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otevírá se dozadu. Tyto dvě čakry bývají někdy považovány za jedinou, protože jsou svými funkcemi úzce spjaty.

Pátá čakra také vytváří velmi důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně. Propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, naše vnímání vnitřního světa.

Přiřazený element čakry – éter je také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních. Éter je pojímán jako prostor (Akáša), ve kterém “hustší” elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznání nám bude umožněno jen tehdy, když budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry.

Pátou čakrou nasloucháme vnitřním hlasům Stvoření. Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším, uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci.

Čakra šestá

Adžňa, čakra čela, nazývaná “třetí oko”, oko moudrosti, vnitřní oko nebo příkazová čakra.

Třetí oko je umístěno uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Otvírá se dopředu. Barva čakry je indigově modrá, také žlutá a fialová. V této čakře jsou “obsaženy” všechny smyslové funkce a také nadsmyslové vnímání. Symbolem čakry třetího oka je lotos s 96 okvětními lístky. Základním principem šesté čakry je poznání bytí.

Šestá čakra je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému.

Vlastní barva šesté čakry je indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté záření. Jasná tmavě modrá barva poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým barevným tónem.

Šestá čakra je sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevení , až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou ovládat.

Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces stále více vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.

Zároveň získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasno – viděním, slyšením nebo cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.

Čakra sedmá

Neboli také čakra korunní, čakra temene hlavy či lotos s tisíci okvětními lístky, tak můžeme pojmenovat tuto čakru. Ve východním názvosloví dostala jméno Sahasrára.

Sedmá čakra je umístěna ze všech čaker nejvýše. Najdeme ji nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy a otevírá se nahoru.

Barva sedmé čakry je fialová, také bílá a zlatá. Symbolem čakry je již zmíněný lotos s tisíci okvětními lístky. Základním principem čakry je čiré Bytí.

Korunní čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlatě třpytivým světlem.

Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím.

Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové záření. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se “nádobou”.

Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie. Její “květ” se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

(Převzato ze stránek Ananke.cz autor Marek Hlasný)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *